PROVOZNÍ ŘÁD KLUBU BENJAMIN

platný od 1. 1. 2018

1.           Účastníkem kurzů rodinného klubu Benjamin, provozovaným FUTURUM FAMILY a BENJAMINEK
mateřská škola o.p.s. v objektu a přilehlém areálu Vejvanovského 1610, Praha 11
(dále jen klubu) se stává každý, kdo řádně uhradí kurzovné. Tím je uzavřena
smlouva o účasti na kurzu.

2.           Kurzovné se hradí hotově do rukou pověřeného pracovníka klubu v úředních hodinách nebo v
dalších hodinách k tomu určených (dle veřejné vývěsky) nebo vystavenou fakturou
na bankovní účet.

3.           Kurzovné se platí na delší časové období (většinou čtvrt roku). Ve výjimečných případech
je možné platit 5 lekcí (stěhování, gravidita, nástup do zaměstnání, ap.),
hodinová sazba je však u této varianty vyšší. Kurzy probíhají v době školního
roku od září do června. Pokud nastupuje účastník do kurzu později o více jak 2
hodiny a neměl rezervaci, bude mu započítána adekvátní část kurzovného.

4.           Pro každý kurz je stanoven minimální počet účastníků, klub má právo vyčkat, pokud tento
limit není splněn. Nedojde-li k naplnění kurzu do 4 týdnů, budou účastníkům nabídnuty
jiné varianty nebo jim bude vráceno celé kurzovné v plné výši.

5.           Účastník kurzu může být na vlastní žádost přeřazen do jiného kurzu, pokud ten není plně
obsazen s tím, že si doplatí eventuální rozdíl v ceně. Klub povinnost tohoto
vyrovnání v tomto případě nemá.

6.           Odstoupí-li účastník kurzu od smlouvy o účasti na kurzu před jeho zahájením, bude mu
vráceno celé kurzovné.

7.           Pokud chcete navštěvovat naše kurzy a vybírat si náhrady za promeškané hodiny, je
nutné se zaregistrovat přes náhradový systém Auksys,  který najdete na https://futurum.auksys.com.

8.           Při registraci je třeba udělit souhlas s provozním řádem klubu. Účastníci kurzu
tímto souhlasem dávají zároveň i souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní
údaje poskytnuté při registraci budou sloužit pouze k interním potřebám klubu.
Jejich shromažďování a uchování je realizováno v souladu se zákonem č.101/2000
SB., zákona o ochraně osobních údajů.

Klub si dále vyhrazuje právo pořizovat fotografie z aktivit klubu a ty pak uveřejňovat na webových stránkách klubu, facebooku klubu a
"rajčeti"  klubu Benjamin  za účelem propagace.

9.           Registrovat se můžete kdykoliv, i v průběhu již běžících kurzů. Váš požadavek na zařazení
do kurzu bude vyřízen dle volných míst v kurzech s tím, že je vždy respektován
věk dítěte a typ kurzu. O zaplacení a zařazení do kurzu budete poté informováni
emailem.

10.         Vybírání náhradních hodin. Omluvené lekce je možné si nahradit v jiných kurzech téhož
typu se stejnou věkovou skupinou. Lekce se mohou nahrazovat pouze ve stejném
období, za které máte zaplaceno kurzovné. Není možné si náhrady převádět do
dalšího období.

11.         Vybírat si
náhradní lekce můžete až po řádném zaplacení kurzovného! Náhradový systém
umožňuje vybírat si náhrady pouze v odpovídající věkové skupině a typu kurzu!
Systém sám nabízí vhodné lekce k náhradě.

12.         Absenci je nutné omluvit pomocí online náhradového systému https://futurum.auksys.cz nebo
formou SMS na čísle: 603 468 151 (mailové ani telefonické omluvy již nebudeme
možné přijímat). Je nutné se omluvit den předem nebo nejpozději do 7,59 hodin v
den konání lekce!

               Pokud zameškanou hodinu řádně neomluvíte, nemáte nárok na její náhradu!

13.         Pokud je vaše absence delší než 5 po sobě jdoucích lekcí, máte zaplacen celý kurz (od 10
lekcí výše), a zároveň doložíte lékařské potvrzení o své nemoci, máte právo na
převod těchto lekcí do následujícího kurzu. To platí pouze v případě, že jste
měli lekce řádně omluvené a mohly tak být nabídnuty dalším klientům. Dále je
nutné doložit i originál účtenky o zaplacení kurzu a potvrzení od lékaře o
prodělané nemoci nebo zdravotním důvodu omezující cvičení.

14.         Pokud nemůžete dále pokračovat ve cvičení, bude Vám vrácena neprochozená částka (při
splnění podmínek bodu 13.) snížená o manipulační poplatek 10%. To platí pouze v
případě, že jste měli lekce řádně omluvené a mohly tak být nabídnuty dalším
klientům. Dále je nutné doložit i originál účtenky o zaplacení kurzu a
potvrzení od lékaře o prodělané nemoci nebo zdravotním důvodu omezující
cvičení.

15.         Lekce odpadlé vinou klubu budou účastníkovi nahrazeny do konce června, v klubem
navrhnutém termínu. Pokud lekce z technických důvodů nebudou moci být nahrazeny,
bude vráceno kurzovné. Výuku lze v průběhu kurzu zajistit náhradním lektorem.

16.         Účastník má právo vypovědět účast v kurzu. Musí o tom informovat svého instruktora a
pracovníka pověřeného evidencí kurzů, a to neprodleně, aby bylo možné místo
nabídnout dalším klientům. Pokud je důvod ke zrušení kurzu závažný (nemoc,
nástup do zaměstnání) a řádně doložený, včetně originálu účtenky o zaplacení
kurzu, bude mu vráceno kurzovné, a to bez manipulačního poplatku 10%. Kurzovné
mu bude vráceno oprávněným pracovníkem v informačních hodinách. Pokud se však
důvody jako závažné řádně neprokáží a zrušení proběhlo až v časovém odstupu
poté, co účastník kurzu přestal daný kurz navštěvovat, má klub právo tomuto
požadavku nevyhovět. Žádost musí být vždy doložena originálem účtenky.

17.         Poplatky za administrativní a spisové služby: V případě, že budete žádat o vystavení
duplikátu účtenky, potvrzení o účasti na kurzu nebo potvrzení o zaplacení
kurzu, bude za Vám účtována sazba 20,- Kč za 1 ks dokumentu formátu A4 (A5).

18.         Rodiče nezletilých dětí, účastníků kurzů, se zavazují pomáhat instruktorům v jejich
práci tím, že se budou spolu s nimi aktivně podílet na průběhu hodin (věková
skupina od 9 měsíců do 3 let). Budou dbát o pravidelnou a včasnou docházku
svých dětí, sledovat pravidelnou účast dětí v kurzech a umožní jim účast na
veřejných vystoupeních.

19.         Přítomnost rodičů na hodině dítěte, kde jsou již samostatně (od 3 let), je z důvodů
hladkého průběhu hodiny možná jen ve výjimečných případech po konzultaci s
instruktorkou. Rodič předá nezletilé dítě osobně lektorovi na začátku hodiny v
tělocvičně a po skončení hodiny si ho v tělocvičně opět osobně vyzvedne.

20.         Nezletilé děti mohou do klubu přicházet a setrvávat pouze v doprovodu dospělé osoby. Tato
osoba je povinna po celou dobu pobytu dítěte v klubu vykonávat náležitý dozor,
doprovázet ho při jeho aktivitách a předcházet případným zraněním dítěte a
napadení, nebo ublížení jeho dítětem jinému dítěti.

21.         Odpovědnost za bezpečnost svého nezletilého dítěte nese vždy doprovod dítěte a to po celou
dobu jeho pobytu ve vnitřních prostorách 
klubu i v celém areálu.

22.         Bazének s míčky umístěný v 1. patře v herně Benjamin klubu je určen pro děti do 6 let.

23.         Rodič plně odpovídá za své dítě, které se pohybuje a hraje si v bazénku s míčky.

24.         Není dovoleno skákat do ani ven z kraje bazénku, chodit a sedět na jeho kraji.

25.         V bazénku mohou být max. 4 děti.

26.         Personál klubu zajišťuje organizaci, program a odborné vedení klubu a nepřebírá
odpovědnost za bezpečnost dítěte, které jeho rodič nechal bez dozoru.

27.         Do klubu mají zákaz vstupu návštěvníci s probíhajícím onemocněním, nebo osoby, které
přišly do styku s infekční chorobou. Rodiče jsou povinni řádně zvážit účast
dítěte, pokud je zde jen podezření na začínající onemocnění dítěte.

28.         Klub si vyhrazuje právo vyloučit z kurzu osobu, která i přes předchozí upozornění
zvlášť hrubým způsobem narušuje kázeň v kurzech. V tomto případě se kurzovné
nevrací. Návštěvníci jsou povinni respektovat připomínky, pokyny a rozhodnutí
personálu klubu. Personál je oprávněn vykázat z klubu i celého areálu osoby
agresivní nebo obtěžující ostatní návštěvníky.

29.         Účastníci kurzů se zavazují dbát pokynů instruktorů a pracovníků klubu, šetřit zařízení a
zachovávat čistotu a pořádek jak v tělocvičnách, tak v hernách. Za způsobenou
škodu nesou odpovědnost. Doprovod dítěte nese odpovědnost za případnou škodu
způsobenou dítětem jiným návštěvníkům nebo škodu vzniklou na vybavení klubu.

30.         Účastníci se zavazují chodit na kurzy vhodně oblečeni, tzn. do tělocvičny je třeba chodit
ve vhodném a čistém oděvu a obuvi.

31.         Účastníci kurzů se z důvodů bezpečnosti o své věci zavazují dbát o zavírání dveří klubu,
aby nedocházelo ke vstupu neoprávněných osob a zamezilo se možnosti úniku
malých dětí mimo jeho prostory.

32.         Povinností klubu je zajistit vhodné prostory pro kurzy a pečovat o pořádek a čistotu v
nich. 

33.         Každý návštěvník klubu je zodpovědný za své osobní věci.  Klub neodpovídá za případné majetkové škody
vzniklé ztrátou, poškozením, zničením nebo krádeží.

34.         V klubu a v celém areálu objektu areálu Vejvanovského 1610 je zakázáno kouření, požívání
alkoholických nápojů a jiných návykových látek.

35.         Je přísný zákaz vodění psů do areálu zahrady a vnitřních prostor.

36.         Do klubu mají zákaz vstupu návštěvníci ve špinavém nebo zapáchajícím oblečení a osoby
pod vlivem návykových látek.

37.         Na zahradě objektu je nutné dodržovat bezpečnost dětí, nenechávat je bez dozoru zletilou
osobou.

38.         Toalety a hygienické zázemí jsou k dispozici v budově.

39.         Zahrada je otevřena denně od pondělí do čtvrtka od 8,30 do 12,30 a od 15 do 19 hodin. V
pátek od 8,30 do 12,30 hodin.

40.         V celém objektu i v jeho blízkém okolí je zákaz kouření.

41.         Pro nezletilé děti, které navštěvují kurz v ZŠ Ke Kateřinkám, Praha 11, platí
všechny výše uvedené body "Provozního řádu" Benjamin klubu a provozní řád ZŠ Ke
Kateřinkám, Praha 11, který je k dispozici na stránkách školy.

V Praze dne: 1.1.2018

Mgr. Jana Plaštiaková

ředitelka o.p.s.


Řád tělocvičny Ke Kateřinkám


Kontakt

Benjamin klub

Vejvanovského 1610
149 00 Praha 11 - Háje


m: 603 468 151
tel: 272912124

Úřední hodiny:
po - pá 10 - 12 hod