INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

FUTURUM FAMILY a BENJAMINEK mateřská škola o.p.s., Hausmannova 3003/9, 143 00 Praha 4, adresa provozovny: Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 11, dále jen "o.p.s." jako správce osobních údajů v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b ) obecného nařízení o ochraně osobní údajů, osobní údaje, které

-       souvisí s naplněním poslání FUTURUM FAMILY a BENJAMINEK mateřská škola o.p.s. na základě kterého poskytuje společnost veřejnosti obecně prospěšné služby;

-        souvisí sjednoznačnou identifikací klientů, zákonných zástupců klientů - dětí, dárců v rámci obecně prospěšných služeb (jméno, příjmení, bydliště, datum narození, telefonní číslo, e-mail, bankovní účet);

-       jsou nezbytné na ochranu oprávněných zájmů o.p.s. nebo ve veřejném zájmu;

-       k jejichž zpracování získala souhlas subjektu údajů.

O.p.s. zpracovává osobní údaje za účelem realizace smluvního vztahu s klienty, zákonnými zástupci klientů - dětí, dárců v rámci obecně prospěšných služeb, a dále za účelem realizace plnění právní povinnosti, veřejného zájmu a ochrany oprávněných zájmů školy.

Osobní údaje zpracovávané za jinými účely než je vymezeno výše, jsou vždy zpracovávány za základě konkrétního souhlasu subjektu údajů a přesně vymezeného jednotlivého účelu zpracování. Takový souhlas je odvolatelný za podmínek uvedených níže.

Osobní údaje se uchovávají pouze po dobu, která je nezbytná k dosažení účelu jejich zpracování, včetně archivace.

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo požádat Správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům
zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud Správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

-      zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce,

-      zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany,

-      pro účely přímého marketingu,

-     pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Na FUTURUM FAMILY a BENJAMINEK mateřská škola o.p.s. je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS 7hhzbu3, emailem na adrese benjaminklub@seznam.cz nebo poštou na adrese FUTURUM FAMILY a BENJAMINEK mateřská
škola o.p.s. Hausmannova 3003/9, 143 00 Praha 4. Plné znění informace o OOÚ naleznete na:  https://benjaminklub.webnode.cz/gdpr/oou/ppouceni-o-oou/

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na o.p.s. obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na o.p.s. obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro FUTURUM FAMILY a BENJAMINEK mateřská škola o.p.s., Hausmannova 3003/9, 143 00 Praha 4. školu je Mgr. Michaela Štěpánka Sedláčková, tel. č.603 498 510, email: mh.acc@volny.cz.


Kontakt

Benjamin klub

Vejvanovského 1610
149 00 Praha 11 - Háje


m: 603 468 151
tel: 272912124

Úřední hodiny:
po - pá 10 - 12 hod