FUTURUM FAMILY a BENJAMINEK mateřská škola o.p.s.

Transformace Futurum o.s. na FUTURUM FAMILY a BENJAMINEK mateřská škola o.p.s.

K 1.1. 2014 došlo k transformaci občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Všechny činnosti, tak jak jsme je provozovali, zůstanou zachovány a velkou výhodou bude možnost stále využívat podpory, kterou neziskové organizace mohou čerpat od státu, jednotlivců, nadací či fondů.

Naše cesta od sdružení k obecně prospěšné společnosti

Občanské sdruženi Futurum se podle svých stanov věnovalo práci s dětmi, mládeží a dospělými. Vytvářelo podmínky pro prevenci psychosociálních problémů, sociální rehabilitaci a podporu duševního zdraví. Pečovalo o osoby ohrožené negativními společenskými jevy, osoby s problémy v psychosociálním vývoji, o osoby s  problémy adaptability ve společnosti a o osoby v psychické nepohodě.

Občanské  sdružení  Futurum  bylo  založeno v roce 1997.

 • 1997

V tomto roce realizovali členové o.s. Futurum za podpory MŠMT ČR studii  "Aktuální analýza problematiky výchovy a vzdělávání dětí s poruchami chování na bázi LMD". Jeho činnost na analýzese v tomto roce plně zaměřila na  zpracování  odborné  literatury, screening  stavu  péče   dětí  s  touto  problematikou  a psychologickou a neurologickou diagnostiku vybraného vzorku dětí.

 • 1998

Za přispění grantů MZ ČR a Open  Society Fund Praha se sdružení plně věnovalo projektům  "Založení  a  provozu  Centra  rané  péče  pro  děti se speciálními potřebami",  vyškolení odborníků pro spolupráci,  propagaci rané  péče, dětské psychoterapie formou  odborných seminářů našich  i  zahraničních  lektorů.  Pro  tyto  projekty  uzavřelo smlouvu   o   pronájmu   nebytových   prostor   Mateřské  školy Křejpského  1503  v  Praze  11  -  Jižním  Městě.  Služby  centra zaměřilo především na individuální psychologické poradenství a psychoterapii, fyzioterapeutické poradenství u dětí, osvětové přednášky, terapeutické kluby pro matky s dětmi od 9 m.Pro tento projekt získalo sdružení rovněž morální podporu českého výboru UNICEF.
V tomto roce zahájil svou práci v rámci o.s. Futurum také rodinný klub Benjamin, zabývající se zejména volnočasovými aktivitami pro rodiny s malými dětmi a podporou pohybového rozvoje malých dětí.

 • 1999

Vydání sborníku "Raný vývoj dítěte a možnosti rané intervence". V tomto roce se těšil projekt Centra rané péče největšímu zájmu. Sdružení získalo na tento projekt četné dotace, mj. MZ ČR (od kterého získalo ocenění A – projekt s vynikajícím plněním), NROS, Open Society Fund Praha apod. Centrum mělo v poradenské, psychoterapeutické či fyzioterapeutické péči několik desítek dětí raného věku, převážně z oblasti sídliště Jižní město. Na konci roku byly Centrum rané péče a rodinný klub Benjamin přestěhovány na novou adresu: Janouchova 671, Praha 11, na které sídlí rodinný klub doposud.

 • 2000

Byla navázána spolupráce s Azylovým domem pro matky s dětmi na Praze 11. Sdružení poskytlo matkám pravidelné psychologické poradenství, proběhly přednášky a besedy na témata: Výchovné problémy u dětí, Pohybový vývoj dětí, Jak vyplnit volný čas dětí, Zdravé vaření pro děti. Děti se zúčastnily pohybově-edukačních aktivit v centru v Janouchově. Pro azylový dům byla uspořádána sbírka ošacení a hraček. Veškeré služby byly poskytnuty zdarma a bez nároku na honorář. Z nedostatku finančních prostředků nastal útlum činnosti Centra rané péče, jehož činnost byla ke konci roku 2000 ukončena. Některé služby přesto zůstaly zachovány a jsou rodinám poskytovány ve spolupráci s rodinným klubem Benjamin. 

 • 2001

Vydání sborníku "Raný vývoj dítěte a možnosti rané intervence", obsahující články odborníků z oboru psychologie, psychiatrie, neurologie. Náklad 500 ks byl během roku rozebrán. Dotazníkové šetření v pražských MŠ týkající se výskytu poruch chování a emočních problémů u dětí předškolního věku bylo zpracováno do zprávy Emoční poruchy a poruchy chování u dětí předškolního věku a jejich význam v prevenci sociálně patologických jevů. Proběhly tři doškolovací semináře pro učitelky a ředitelky mateřských škol na výše uvedenou problematiku. Témata se týkala komunikace, relaxace, ap.. Semináře byly plně obsazeny. Tyto projekty finančně podpořily MŠMT ČR, Magistrát hl. m. Prahy, MÚ Praha 11, firma Johnson and Johnson

 • 2002

Získání akreditace MŠMT ČR pro realizaci cyklu seminářů s názvem ,,Primární prevence poruch chování u dětí v předškolním a raně školním věku“. Cyklus byl určen pro učitele a vychovatele mateřských, základních a speciálních škol a školských zařízení. Po obdržení osvědčení bylo obesláno 153 pražských předškolních zařízení s nabídkou kurzů a dále byl rozpracován plán školících akcí pro mimopražské zájemce.

 • 2003

Tento rok se sdružení za finanční podpory MZ ČR, věnovala projektu Školení pedagogických pracovníků v problematice emočních poruch a poruch chování u dětí předškolního věku a raně školního věku. Cílem bylo pomocí odborných seminářů vyškolit pedagogické pracovníky. Témata školení: Právní aspekty práce ve školství, Relaxační a tvořivé techniky, Prevence stresu a profesionálního vyhoření, Emoční poruchy a poruchy chování u dětí, Separační a adaptační problémy, Vývoj sexuality v předškolním a raně školním věku, Artefiletika pro děti předškolního věku. Školení se setkala s velmi pozitivním ohlasem a na základě celoroční práce začaly přípravy sborníku prací k těmto tématům.

 • 2004

Vydání sborníku „Kdo se bojí strašidel s podtitulem O úzkosti dětí, jejich rodičů a učitelů“. Publikace by chtěla přispět k vzájemnému sblížení pedagogické a klinické oblasti ve prospěch dětí. Poradenská psychologická péče o dětí předškolního a raně školního věku.

 • 2005

Poradenská psychologická péče o děti předškolního a raně školního věku.

 • 2006

Občanské sdružení pomohlo získat prostředky a vydalo knihu „Psotník obecný“. Její autor Jakub Jakoubek byl – pacientem neurologické kliniky s dg. nervosvalová dystrofie „Duchenova typu“.
Práce na tvorbě příručky mapující poskytovatele psychologických, psychiatrických a psychoterapeutických služeb. Poradenská psychologická péče o děti předškolního a raně školního věku.

 • 2007

Poradenská psychologická péče o děti předškolního a raně školního věku.

 • 2008-2009

Poradenská psychologická péče o děti předškolního a raně školního věku. Podílelo se na projektu "Cipísek", který rodinám s dětmi nabídl jak výchovně zaměřené konzultace a vývojové vedení dítěte (dlouhodobější diagnostické a poradenské sledování, podněty ke stimulaci vývoje), tak i společnou psychoterapie či individuální rodičovskou psychoterapii a zprostředkování dalších navazujících služeb (speciální pedagog, pedopsychiatr, psychiatr pro dospělé apod.).

 • 2010 - 2012

Občanské sdružení získalo nové prostory ve Vejvanovského ulici, v bývalé mateřské školce. První rok se nám podařilo během letních prázdnin zrekonstruovat první patro, díky velké podpoře našich dárců a nadšení mnoha dobrovolníků. Od září 2011 jsme začali provozovat náš rodinný klub Benjaminek a ostatní doprovodné aktivity v inovované podobě.

 • 2012 - 2013

Občanské sdružení získalo grant z Operačního programu Praha - adaptabilita, spolufinancovaný ESF. MČ Praha 11 pomohla zrekonstruovat kompletně přízemí, ve kterém od 1.7.2012 začal běžet projekt Benjaminek - žijeme v souladu, cílený na obyvatele Prahy 11 vracející se z RD nebo MD na trh práce, zahrnující, semináře, školení, odborné poradenství, péči o děti v zařízení Benjaminek.

   . 2014 - 2015

Od 1. 1. 2014 došlo k transformaci občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost FUTURUM FAMILY o.p.s., která od 1. 9. 2014, v souladu se službami, které poskytuje, rozšířila svůj název na FUTURUM FAMILY a BENJAMINEK mateřská škola o.p.s.

O.p.s. k 31.7. 2014 úspěšně ukončilo projekt týkající se návratu rodičů na trh práce a dále pokračuje v podpoře rodičů s dětmi jednak pořádáním volnočasových aktivit v rámci Benjamin klubu, seminářů pro širokou veřejnost i odborníky a v druhé řadě pokračuje projekt školky pro děti, která je zaměřena na rodiče, vracející se nebo připravující se na návrat na trh práce a poskytuje péče pro jejich děti v mateřské škole BENJAMINEK, která je od 1. 9. 2014 zapsaná v rejstříku škol MŠMT. Na začátku roku 2015, prošla školka úspěšně kontrolou z ČŠI a Hygieny hl.m. Praha a od 1.9. 2015 bude čerpat max. možnou dotaci.

 

Identifikační data a kontakty

 

FUTURUM FAMILY a BENJAMINEK mateřská škola o.p.s.
Zapsaná: rejstřík obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 0, vložka1267
Datum vzniku: 1.1. 2014
IČO: 660 002 62
Adresa:
 
Hausmannova 3003/9
143 00 Praha 412
Telefon: 272912124
Mobil: 603 468 151
Ředitelka(statutární orgán): Mgr. Jana Plaštiaková
tel. 0603 468 151
Správní rada:

Mgr. Michaela Štěpánka Sedláčková - předseda

Mgr. Ladislava Ondrouchová, Ing. Vlastimil Plaštiak

Dozorčí rada: Mgr. Zuzana Chmelířová Vučková, Hana Štěpánková, Hana Širlová
Zakladatelky společnosti: Mgr. Jana Plaštiaková, Mgr. Lucie Gabrielová

 


Kontakt

Benjamin klub

Vejvanovského 1610
149 00 Praha 11 - Háje


m: 603 468 151
tel: 272912124

Úřední hodiny:
po - pá 10 - 12 hod