PROGRAM PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Rozvrh kurzů platný od 15. 4.  2019

 

Ceník 2019

 

ČAS BÝT SPOLU pro děti od 9 měsíců do 2 let

 • reflektuje kojenecký věk jako nejdůležitější období ve vývoji člověka, ve kterém se rozhoduje o celém zaměření dalšího vývoje; na konkrétních cvičeních, hrách a zaměstnáních podněcuje rozvíjení hrubé  a jemné  motoriky, rozvoj zkušeností, myšlení a řeči
 • pro děti máme připraveny speciální pomůcky a prvky, které je motivují k osobnímu rozvoji
 • hodiny jsou zaměřeny na zdravý pohybový vývoj, který souvisí se vzpřimováním a prvními krůčky dítěte a již v tomto období ovlivňuje budoucí správné držení těla
 • při společných aktivitách dochází k rozvíjení emocí a sociálních vztahů v rámci skupinky 9 dětí i pěstování návyků
 • rodiče se v rámci hodin seznamují s charakteristikou jednotlivých vývojových etap dítěte, navzájem si mohou vyměňovat zkušenosti a zároveň mají možnost se se svými otázkami obrátit i na vyškoleného lektora, který pro ně program připravuje

CVIČENÍ RODIČU S DĚTMI od 2 let

 • cvičení realizovaná formou hry s básničkami a zpíváním, přispívající k celkovému vývoji dítěte (duševnímu i fyzickému)
 • vhodnou motivací podporuje jeho fantazii, představivost, emoce, působí na formování motorických schopností a dovedností
 • dítě si osvojuje nové pohyby za podpory a pomoci rodičů,
 • učí se základům rytmické chůze, běhu, skokům či akrobatickým prvkům,
 • zdolává neobvyklé situace při prolézání, přelézání, sklouzávání
 • při „hraní“ využíváme nejrůznější náčiní, které dítě pokládá za hračku a cvičení tím získává na emocionalitě, využíváme velké balanční míče, malé míčky, drátěnky, stužky, šátky, kužele, kroužky, švihadla, papír, obruče,  různý  materiál  (víčka z PET lahví, kelímky od margarínů, které pak mohou využít i při cvičení doma)   
 • dítě se společně s rodiči učí správným pohybovým návykům, které přispívají ke zdravému vývoji; k dispozici pro ně jsou šikmé plochy, balanční podložky a míče, ap.

ZDRAVÉ PÍSKÁNÍ pro děti od 4 let

 • pískání na flétnu patří k zábavné formě dechové gymnastiky, která spolu s dalšími aktivitami (sport, otužování) pomáhá dětem ve znečištěném prostředí, dětem s alergiemi či astmatem na cestě za zdravím
 • zároveň nabízí dětem jednoduchý způsob, jak se seznámit s hudbou
 • děti se učí melodie, písničky a denně se tak můžete setkávat při společném muzicírování, ale i cvičení pro zlepšení souhry dýchacích svalů, zvětšení objemu plic, posílení bránice

FIT PRŮPRAVA PRO KLUKY A HOLČIČKY od 3 let

 • těžiště pohybové průpravy spočívá v osvojování základních pohybových dovedností – chůze, běh, skoky, lezení, házení, dále zahrnuje cviky zdravotní, základy akrobatických cvičení a hudebně pohybovou výchovu
 • dítě získává pohybové zkušenosti a učí se spontánní pohyb zpřesnit, zaměřit k cíli podněty pro pohyb
 • hodiny mají hravý charakter, jsou co nejrozmanitější a různorodé, aby se dítě učilo tvořivě reagovat, nabylo pohotovosti a rozhodnosti
 • při cvičení využíváme balanční podložky a míče, míčky, drátěnky, stužky, šátky, kostky, kuželky, obruče, …..
 • vedeme děti k takovým pohybovým aktivitám, které podporují jeho zdravý vývoj a správné držení těla, s pomocí balančních pomůcek a míčů

TANEČNĚ-POHYBOVÉ STUDIO pro děti od 3 let

 • děti v přirozeném pohybovém projevu reagují na rytmus hudby, vnímají další hudebně-pohybové složky jako je tempo, melodie, dynamika
 • součástí hodin je upevňování správného držení těla a posilování pohybových stereotypů, které držení těla ovlivňují za pomoci míčů a balančních ploch
 • pohybový prožitek, rozvoj rytmického cítění, je doplněno o cvičení s náčiním (stužky, švihadla, obruče,..)
 • rozmanitý pohybový obsah, který zahrnuje jak výrazový tak i lidový tanec je doplněn pestrým hudebním doprovodem      

POHYBOVÉ HRY VE VELKÉ TĚLOCVIČNĚ pro děti od 4 let ve čtvrtek od 16 hod

 • pohybový program zaměřený na rozvoj pohybových dovedností: CHŮZE – základní lokomoce, procvičujeme její  stabilitu, rytmičnost a rovnoměrnost,  BĚH – jedna z nejvydatnějších pohybových činností, posilujeme svalstvo nohou, působí příznivě na celý organismus, SKOKY – přirozený pohyb k překonávání vzdálenosti (délky, výšky, hloubky), LEZENÍ – základní lokomoční pohyb, který komplexně dítě posiluje
 • procvičujeme házení a chytání – jako důležitý prostředkem celkové obratnosti a zručnosti
 • dále zařazujeme zdravotní cviky s přímivými a vyrovnávacími účinky a akrobatická cvičení, která navazují na cviky zdravotní
 • přirozená dětská spontánnost je při hodinách nenásilně převáděna v koordinovaný a kultivovaný pohybový projev při hrách a činnostech s různým náčiním (míče, švihadla, šátky, obruče, kužele, stužky,..) a na rozličném nářadí (lavičky, žebřiny, trampolína, kruhy)
 • pojetí tohoto cvičebního programu je založeno na požadavku přispět ke zdravému vývoji dítěte pohybovou aktivitou s pestrým obsahem činností a zároveň poskytnout prostor pro zvládnutí většího množství dovedností i uvolnění emocí

FIT AEROBIK pro děti od 6 do 13 let v pondělí a ve středu

 • naše hodiny přinášejí dětem pohyb, který nepřetěžuje jejich klouby a podporuje zdravý vývoj zad a pohybového aparátu
 • přístup našich lektorek přispívá k vytvoření kladného vztahu k pohybu a využití volného času
 • má formu hravého programu, kde nechybí cvičení s hudbou, cvičení s tradičním i méně obvyklým náčiním a nářadím
 • program směřuje ke zlepšení koordinace, rozvíjení rytmického cítění, pohybové paměti
 • do hodin jsou zařazována cvičení relaxační, dechová i kompenzační, cvičení na míči a balančních deskách
 • u nejmladších dětí (6 – 7 let) cvičení navazuje na předchozí pohybové zkušenosti např. z pohybové průpravy či tanečně-pohybové výchovy a na oblíbené formy cvičení předškoláků, zařazujeme jednoduchá, ale fyziologicky hodnotná cvičení  
 • začínáme základními kroky, po jejich zvládnutí přecházíme k obtížnějším obměnám a celým choreografiím, kde dochází i k zapojení paží

VÝTVARNÉ DÍLNY pro děti od 6 let

 • tvořivé dílny, ve kterých se děti setkávají s netradičními výtvarnými technikami
 • práce s fimem (polymerová modelovací hmota), korálkování, decoupage,...
 • děti si procvičí jemnou motoriku, barevné cítění a pocítí radost z vlastnoručně udělaného výrobku
 • z každé dílny si odnáší výrobek

 

 


Kontakt

Benjamin klub

Vejvanovského 1610
149 00 Praha 11 - Háje


m: 603 468 151
tel: 272912124

Úřední hodiny:
po - pá 10 - 12 hod 

AUKSYS