Klub přátel Benjaminu

Vážení a milí příznivci našeho klubu,

chtěli bychom Vám nabídnout možnost vstoupit do Klubu přátel Benjaminu. Registrací na našich stránkách se můžete podílet na rozvoji našeho zařízení, které umožňuje aktivně trávit společný čas  rodinám s dětmi na Jižním městě.

Členstvím v klubu získáte možnost být informováni o všech akcích občanského sdružení FUTURUM FAMILY o.p.s., které Benjamin klub provozuje. Zároveň budeme rádi, pokud od Vás budeme dostávat zpětné vazby o našich akcích a činnostech. Můžete se podílet na zvelebování vnitřních prostor sportovním nářadím, náčiním či kobercem, plánujeme dovybavit i šatnu a botníky. Rádi bychom pořídili na zahradu herní prvky, které Vám budou volně k dispozici při pobytu u nás.

Jako nezisková organizace máme možnost přijímat dary, a proto i Vy máte možnost nám přispět na rozvoj těchto aktivit formou daru.

Vzhledem k tomu, že jsme nezisková organizace, která pracuje v oblastech podpory a ochrany mládeže, sociální, zdravotnické, tělovýchovné a sportovní, je možné dle zákona o daních z příjmů fyzických i právnických osob dary daňově uznat.

Pokud je dárce fyzická osoba (ať už jako zaměstnanec nebo OSVČ), vztahuje se na ni ustanovení § 15, odst. (1) Zákona o daních z příjmu. Záleží především na úhrnné výši darů (tj. součet darů za celý kalendářní rok) a na výši Vašeho daňového základu. Dary budou uznatelné, pokud jejich hodnota tvoří alespoň 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000,– Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% základu daně. Prakticky to znamená, že pokud jste dali dary v částce 1000,– korun a více, nemusíte ověřovat, zda je to alespoň 2%, pouze ověříte, že úhrnná hodnota darů nepřesahuje 10% základu daně.

Pokud je dárce právnická osoba  platí pro ni § 20 odst (8) Zákona o daních z příjmu, podle kterého si mohou uplatnit dary od částky 2000 Kč, max. do výše 5% základu daně sníženého podle §34 Zákona o daních z příjmu.

O využití finančních prostředků budou dárci pravidelně informováni.

Vaše rozhodnutí být členem je dobrovolné a  můžete ho samozřejmě kdykoliv změnit či zrušit. O změnách nás prosím informujte.

Děkujeme a těšíme se na setkávání se s Vámi v našem klubu.
 

Přihláška do klubu přátel Benjaminu

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Výtažky ze zákona o daních z příjmu
§15 odst (1) Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám státu, 30b) právnickým osobám, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, 14e) a to se sídlem na území České republiky nebo členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii 15a), na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu důchodu a nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle zvláštního právního předpisu4j), na zdravotnické prostředky114) nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na rehabilitační a kompenzační pomůcky uvedené ve zvláštním právním předpise115) nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Obdobně se postupuje u darů na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území České republiky. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

§20, (8) Od základu daně sníženého podle § 34 lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám státu,30b) právnickým osobám, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, 14e) a to se sídlem na území České republiky na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii 15a), na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu a nebo jsou nezletilými dětmi dlouhodobě těžce zdravotně postiženými vyžadujícími mimořádnou péči podle zvláštních právních předpisů113), na zdravotnické prostředky114) nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na rehabilitační a kompenzační pomůcky uvedené ve zvláštním právním předpise115) nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. Obdobně se postupuje u darů středním školám a vyšším odborným školám na pořízení materiálu nebo zařízení nebo na opravy a modernizaci zařízení využívaných pro účely praktického vyučování, na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu. U darovaného majetku je hodnotou daru nejvýše zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2) nebo hodnota zachycená v účetnictví podle zvláštního právního předpisu20) u ostatního majetku. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně sníženého podle § 34; přitom v případě poskytnutí darů vysokým školám a veřejným výzkumným institucím lze základ daně snížit nejvýše o dalších 5 %.V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně sníženého podle § 34; přitom v případě poskytnutí darů vysokým školám a veřejným výzkumným institucím lze základ daně snížit nejvýše o dalších 5 %. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

 

 

 


Přihláška do klubu přátel Benjaminu

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:Kontakt

Benjamin klub

Vejvanovského 1610
149 00 Praha 11 - Háje


m: 603 468 151
tel: 272912124

Úřední hodiny:
po - pá 10 - 12 hod