PROVOZNÍ ŘÁD KLUBU BENJAMIN

platný od 1. 9. 2014
 
 1.  Účastníkem kurzů klubu Benjamin, provozovaným FUTURU FAMILY a BENJAMINEK mateřská škola o.p.s. v areálu Vejvanovského 1610, Praha 11 (dále jen klubu) se stává každý, kdo řádně uhradí kurzovné. Tím je uzavřena smlouva o účasti na kurzu.
 2. Kurzovné se hradí hotově do rukou pověřeného pracovníka klubu v úředních hodinách nebo v dalších hodinách k tomu určených (dle veřejné vývěsky).
 3. Kurzovné se platí na delší časové období (většinou čtvrt roku). Ve výjimečných případech je možné platit 5 lekcí (stěhování, gravidita, nástup do zaměstnání, ap.). Kurzy probíhají v době školního roku od září do června. Pokud nastupuje účastník do kurzu později o více jak 2 hodiny a neměl rezervaci, bude mu započítána adekvátní část kurzovného.
 4.  Pro každý kurz je stanoven minimální počet účastníků, klub má právo vyčkat, pokud tento limit není splněn. Nedojde-li k naplnění kurzu do 4 týdnů, budou účastníkům nabídnuty jiné varianty nebo jim bude vráceno celé kurzovné v plné výši.
 5. Účastník kurzu může být na vlastní žádost přeřazen do jiného kurzu, pokud ten není plně obsazen s tím, že si doplatí eventuální rozdíl v ceně. Klub povinnost tohoto vyrovnání v tomto případě nemá.
 6.  Odstoupí-li účastník kurzu od smlouvy o účasti na kurzu před jeho zahájením, bude mu vráceno celé kurzovné.
 7.  Pokud chcete navštěvovat naše kurzy a vybírat si náhrady za promeškané hodiny, je nutné se zaregistrovat přes náhradový systém Auksys, který najdete na http://futurum.auksys.com.
 8. Při registraci je třeba udělit souhlas s provozním řádem klubu. Účastníci kurzu tímto souhlasem dávají zároveň i souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje poskytnuté při registraci budou sloužit pouze k interním potřebám klubu. Jejich shromažďování a uchování je realizováno v souladu se zákonem č.101/2000 SB., zákona o ochraně osobních údajů.
 9. Klub si dále vyhrazuje právo pořizovat fotografie z aktivit klubu a ty pak uveřejňovat na webových stránkách klubu, facebooku klubu a "rajčeti" klubu Benjamin za účelem propagace.
 10.  Registrovat se můžete kdykoliv, i v průběhu již běžících kurzů. Váš požadavek na zařazení do kurzu bude vyřízen dle volných míst v kurzech s tím, že je vždy respektován věk dítěte a typ kurzu. O zaplacení a zařazení do kurzu budete poté informováni emailem.
 11.  Vybírání náhradních hodin. Omluvené lekce je možné si nahradit v jiných kurzech téhož typu se stejnou věkovou skupinou. Lekce se mohou nahrazovat pouze ve stejném období, za které máte zaplaceno kurzovné. Není možné si náhrady převádět do dalšího období.
 12. Vybírat si náhradní lekce můžete až po řádném zaplacení kurzovného! Náhradový systém umožňuje vybírat si náhrady pouze v odpovídající věkové skupině a typu kurzu! Systém sám nabízí vhodné lekce k náhradě.
 13. Absenci je nutné omluvit pomocí online náhradového systému http://futurum.auksys.cz nebo formou SMS na čísle: 603 468 151 (mailové ani telefonické omluvy již nebudeme možné přijímat). Je nutné se omluvit den předem nebo nejpozději do 8.00 hodin v den konání lekce! Pokud zameškanou hodinu řádně neomluvíte, nemáte nárok na její náhradu!
 14. Pokud je vaše absence delší než 5 po sobě jdoucích lekcí, můžete lékařsky doložit svou nemoc a zároveň máte zaplacen celý kurz (od 10 lekcí výše), máte právo na převod těchto lekcí do následujícího kurzu. To platí pouze v případě, že jste měli lekce řádně omluvené a mohly tak být nabídnuty dalším klientům. Dále je nutné doložit i originál účtenky o zaplacení kurzu a potvrzení od lékaře o prodělané nemoci nebo zdravotním důvodu omezující cvičení.
 15. Pokud nemůžete dále pokračovat ve cvičení, bude Vám vrácena neprochozená částka snížená o manipulační poplatek 10%. To platí pouze v případě, že jste měli lekce řádně omluvené a mohly tak být nabídnuty dalším klientům. Dále je nutné doložit i originál účtenky o zaplacení kurzu a potvrzení od lékaře o prodělané nemoci nebo zdravotním důvodu omezující cvičení.
 16. provozní řád v tělocvičně ZŠ Ke Kateřinkám se řídí platným Řádem tělocvičny.

Řád tělocvičny Ke Kateřinkám


Kontakt

Benjamin klub

Vejvanovského 1610,
149 00 Praha 11 - Háje


603 468 151
272912124